Start

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA PRZEWORSK, GMINY PRZEWORSK I GMINY ZARZECZE

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje swoich klientów, że na mocy Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21 maja 2021 r., Nr RZ.RZT.70.157.2021.MKO została zatwierdzona Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta PRZEWORSK, gminy PRZEWORSK i gminy ZARZECZE na okres 3 lat, począwszy od dnia 17.06.2021 r. Szczegółowe informacje przedstawiono w zakładce ” Dokumenty do pobrania „.

 


INFORMACJA

         Ze względów bezpieczeństwa, w sytuacji rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistego załatwiania spraw związanych z działalnością naszej Spółki do niezbędnego minimum. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

SEKRETARIAT

tel. +48 16 648 82 36,  fax +48 16 648 73 25,

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA GOSPODARKI ODPADAMI I USŁUG, ul. Głęboka 5

tel. 16 648 79 33

 czynny w godzinach 7:00 – 15:00

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

tel. 16 648 72 89 w. 22, 23, 25

Zwracamy się z prośbą o regulowanie faktur wystawionych przez naszą spółkę, w miarę możliwości, za pomocą przelewów bankowych. Zachęcamy do korzystania z możliwości otrzymywania faktur elektronicznych (eFaktura).

Wszelkie przelewy należności prosimy dokonywać na nasz rachunek bankowy:

50 1240 2597 1111 0000 3164 3209 Bank Pekao S.A.

w tytule wpisując nr nabywcy oraz nr faktury, której dotyczy płatność.

W przypadku konieczności osobistego stawienia się w siedzibie Spółki prosimy o stosowanie następujących zasad:

 • w budynku można przebywać tylko i wyłącznie  z zachowaniem obowiązkowego zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo przyłbicy,

 • wchodząc do budynku należy zdezynfekować dłonie,

 • należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy pracownikami i  pozostałymi osobami przebywającymi w budynku i pomieszczeniach biurowych (1,5 metrowy odstęp od innych osób).

 


OGŁOSZENIE

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zawiadamia, iż w związku z zakończeniem prac związanych z modernizacją placu manewrowego na PSZOK-u II-ETAP prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Dębicy, polegających na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wznawia przyjmowanie odpadów gromadzonych selektywnie od dnia 1 czerwca 2020 r.

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU MODERNIZACJI PLACU
MANEWROWEGO NA PSZOK-U

W miesiącu maju na terenie bazy PGK Sp. z o.o. na której prowadzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych realizowana była inwestycja związana z wykonaniem II – go etapu modernizacji placu magazynowo – manewrowego. W ramach prowadzonych prac zostało zrobione odwodnienie placu, podbudowa oraz położony został asfalt. Część prac została wykonana przez pracowników PGK SP. z o.o. natomiast specjalistyczny zakres robót realizowany był przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Dębicy. Nowa nawierzchnia placu w znaczący sposób poprawiła estetykę miejsca, ale przede wszystkim ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo i komfort pracy. Mamy nadzieje, że docenią to również nasi klienci, którzy korzystają z PSZOK-u, dla których od 1 czerwca 2020 r. ponownie otworzy się możliwość oddania odpadów selektywnie zebranych.


INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU

,,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W PRZEWORSKU” 

W dniu 22 maja 2020 r. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podpisała z Inżynierią Rzeszów S.A umowę na Przebudowę i rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w przeworsku – część I – Gospodarka ściekowa. Umowa ta obejmuje Zaprojektowanie i Wykonanie Robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC. Wartość podpisanego kontraktu  25 429 020,00 PLN brutto. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 26 632 550,74 PLN brutto.

Moment podpisania umowy z Wykonawcą– (od lewej) Członek Zarządu Inżynierii Rzeszów S.A.-  Mirosław Ciura,
Prezes Zarządu Inżynierii Rzeszów S.A. – Grzegorz Król, Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o.- Krzysztof Ożóg,

Z-ca Prezesa PGK Sp. z o.o.- Aleksander Przeszłowski.

Cele projektu:

Podstawowym celem jest dostosowanie zarówno przepustowości oczyszczalni do przyjmowania większych ładunków zanieczyszczeń w ściekach, jak i parametrów pracy oczyszczalni do aktualnie obowiązującego prawa. Pozwoli to na podłączenie do ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych większej liczby ludności aglomeracji Przeworsk.

Cele cząstkowe:

obszar środowiskowy

 • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,

 • ograniczenie emisji powietrza złowonnego do atmosfery i zmniejszenie uciążliwości zapachowej obiektu dla najbliższego otoczenia, poprzez zastosowanie biofiltrów do biologicznego oczyszczania powietrza.

 • zmniejszenie do minimum ryzyka możliwości wystąpienia katastrofy ekologicznej, poprzez wydzielenie w miejsce istniejącego jednego ciągu technologicznego dwóch równoległych, które pozwolą na sukcesywne prowadzenie robót i utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni.

 • zmniejszenie do minimum ryzyka przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,

obszar społeczno-gospodarczy

 • możliwość przyjmowania ścieków o większym ładunku zanieczyszczeń, co pozwoli na dalszy rozwój lokalnego przemysłu jak również poprawi jakość życia mieszkańców.

 • rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji.

 • wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych Przeworska,

 • poprawa warunków bytowych mieszkańców

Opis stanu istniejącego:

 • znaczne wyeksploatowanie urządzeń technologicznych, stwarza ryzyko wystąpienia awarii, grożących niedotrzymaniem dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika;

 • powiększający się ładunek zanieczyszczeń w ściekach, zwłaszcza w sezonie przetwórczym lokalnych zakładów przemysłowych, stwarza realne przekroczenia możliwości technologicznych oczyszczalni;

 • przeglądy urządzeń czy czynności serwisowe są utrudnione ze względu na niekorzystny układ technologiczny składający się tylko z jednego ciągu, który uniemożliwia jakiekolwiek przerwy w pracy oczyszczalni;

 • postępująca korozja elementów konstrukcji poszczególnych obiektów, zagraża bezpieczeństwu obsługi oraz stwarza ryzyko wydostania się niebezpiecznych substancji ze zbiorników procesowych;

 • duża uciążliwość zapachowa obiektu dla najbliższego otoczenia;

Planowane efekty:

 • przyjmowanie większych ładunków zanieczyszczeń doprowadzanych wraz ze ściekami do oczyszczalni;

 • przedłużenie żywotności obiektu;

 • zmniejszenie do minimum uciążliwych i nieprzyjemnych zapachów dostających się do otoczenia;

 • teren miasta atrakcyjniejszy dla inwestorów;

 • rozwój lokalnego przemysłu;

 • podłączenie do oczyszczalni większej liczby ludności aglomeracji Przeworsk korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

 • zmniejszenie do minimum możliwości wystąpienia katastrofy ekologicznej;

 • poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze aglomeracji Przeworsk.

 


INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU

,,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W PRZEWORSKU” 

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu o nazwie ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”.

Dotychczas zrealizowano część zadań wchodzących w skład w/w projektu m.in.:

 1. Zakupiono nową Koparko-ładowarkę na potrzeby oczyszczalni ścieków. Koparko-ładowarka jest niezbędna do prowadzenia prawidłowej gospodarki wytworzonymi na oczyszczalni ścieków odpadami, jest ona wykorzystywana do pryzmowania w miejscu składowania odwodnionych na prasie filtracyjnej i poddawanych procesowi stabilizacji osadów, a następnie do ich załadunku na samochody i wywożeniu w celu zagospodarowania.

 1. Zakupiono System monitorowania sieci wodociągowej. Dzięki systemowi monitorowania sieci wodociągowej skraca się do minimum czas reakcji na pojawiające się w sieci awarie, ubytki i nagle zwiększony pobór wody np. z hydrantów.  Szybka interwencja w takim przypadku oznacza, że wypływ wody zostaje szybko zlokalizowany i zlikwidowany, a to przekłada się na realne oszczędności finansowe.

 1. W zakresie zadania głównego projektu czyli wykonania dokumentacji projektowej oraz prac budowlano-instalacyjnych związanych z   ,,Przebudową i rozbudową komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku” wykonano cały szereg działań przygotowawczych niezbędnych do realizacji powyższego zadania. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono firmę która pełnić będzie funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania oraz zapewni odpowiedni poziom obsługi, zarządzania i rozliczania projektu.

Przygotowano i uzgodniono z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  odpowiednią dokumentację przetargową a następnie dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie projektu oraz prac budowlano-instalacyjnych związanych z ,,Przebudową i rozbudową komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”.

W każdym z postępowaniach wpłynęła tylko jedna oferta, która  znacznie przewyższała kwotę, którą PGK Sp. z o.o. mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a wynikającą m.in. z dostępnych środków finansowych jak i umowy o dofinansowanie.. Zamawiający stosownie do art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych był dwukrotnie zmuszony do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

W związku z faktem, że byliśmy w końcowej fazie bieżącej perspektywy finansowej
2014-2020, presja na maksymalne wykorzystanie funduszy, strukturalnych wpłynęła na dynamiczny wzrost cen materiałów i usług budowlanych. Po serii przetargów na inwestycje z unijnym dofinansowaniem rozpoczęła się faza budów. To wszystko przyczyniło się do tego, że brakuje Wykonawców z niezapełnionym portfelem zamówień.

Przeprowadzona analiza finansowa dla wzrostu kosztów projektu uwzględniająca pierwotny zakres rzeczowy wskazała, że wzrost ten spowoduje przekroczenie sektorowego progu obciążeń dochodów gospodarstw domowych i nie jest wykonalny z punktu widzenia uzyskania sfinansowania z pozostałych (poza dotacją) źródeł finansowania. Możliwe jest jednak zrealizowanie przedsięwzięcia o zmienionym zakresie rzeczowym z jednoczesnym wprowadzeniem etapowania projektu..

Po przeprowadzonych przez PGK Sp. z o.o. uzgodnieniach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęto działania zmierzające do uzyskania zgody Instytucji Wdrażającej na zmianę zakresu rzeczowego projektu, wydłużenie terminu jego realizacji przy jednoczesnym wzroście przyznanej kwoty dofinansowania.

Działania te zostały zakończone sukcesem, w dniu 05.05.2020 podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku ”.

Moment podpisania umowy z NFOŚiGW – (od prawej)  Prezes PGK Sp. z o.o. Krzysztof Ożóg,
Z-ca Prezesa PGK Sp. z o.o. Aleksander Przeszłowski

Jednocześnie przygotowano i ogłoszono nowe, trzecie już, postępowanie przetargowe na wykonanie projektu oraz prac budowlano-instalacyjnych związanych z ,,Przebudową i rozbudową komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, aktualnie trwają prace komisji przetargowej. Planowane rozstrzygnięcie jeszcze w maju br.


INFORMACJA

      Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa. Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

Koronawirusy towarzyszą człowiekowi od wieków. Uważa się, że są odpowiedzialne za 10–20% wszystkich przeziębień i tzw. „infekcji grypowych”. Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne, które są powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody między innymi w procesie filtracji w filtrach zamkniętych, ciśnieniowych. Takie procesy są stosowane w stacji uzdatniania wody w Przeworskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o.

      Produkowana przez PGK Sp. z o.o. woda odpowiada najbardziej rygorystycznym polskim i europejskim normom. Spełnia wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

      PGK Sp. z o.o. przy produkcji wody wykorzystuje stabilizowany podchloryn sodu, który służy do unieszkodliwiania różnych wirusów i bakterii mogących wywoływać choroby. Ilość związków chloru w wodzie dostarczanej do mieszkańców wynosi 0,3 g/m3 i jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Takie stężenie związków chloru zwalcza wirusy i bakterie oraz zabezpiecza wodę przed jej ewentualnym skażeniem w sieci. Jednocześnie dawka jest w pełni bezpieczna i praktycznie niewyczuwalna dla człowieka. Ponadto woda naświetlana jest lampami UV co stanowi dodatkową, wzmożoną dezynfekcję wody. Nie ma możliwości, aby wirusy przeniknęły do miejskiej sieci wodociągowej, ponieważ jest ona w pełni szczelna. W sytuacji awarii fragment sieci, na której wystąpiła awaria wyłączany jest z eksploatacji, a przed ponownym uruchomieniem cały odcinek dokładnie płukany i dezynfekowany.

      PGK Sp. z o.o. prowadzi systematyczną kontrolę jakości wody. To, że woda dostarczana mieszkańcom jest w pełni bezpieczny dla zdrowia, potwierdzają również niezależne kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wielkość czcionki
Kontrast