Start

INFORMACJA

W związku z odnotowanymi w Rzeszowie zachorowaniami na Legionellozę Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zamieszcza informacje przekazane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku na temat Legionelli i choroby przez nią wywoływanej, tj. Legionelliozy ( link )

Przeworsk, dnia 25.08.2023 r.

 


WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO 2023

Uwaga: ruszyła sprzedaż końcowa węgla

Uwaga: ruszyła sprzedaż końcowa węgla będącego w zasobach Gminy Miejskiej Przeworsk, sprowadzonego w ramach preferencyjnej zakupu. Zmiana ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe podpisana 27 kwietnia 2023 r. przez Prezydenta RP umożliwia:

 • wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;
  Mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie ewentualnie posiadanych przez gminy zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r.

 • brak limitu ilościowego;
  Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

 • węgiel dla mieszkańców innych gmin.
  Zgodnie z nowelizacją jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego.

Cena i planowane do sprzedaży ilości węgla posiadanego przez Gminę Miejską Przeworsk wynoszą w podziale na sortyment:

 • węgiel ekogroszek w ilości 467,9 ton – w cenie 1 980,00 zł za 1 tonę

 • węgiel orzech w ilości 1,46 ton – w cenie 1 980,00 zł za 1 tonę.

Sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych do wyczerpania zapasów.

Wniosek o zakup preferencyjny węgla należy złożyć w tutejszym Ośrodku, ul. Krakowska 30, 37-200 Przeworsk, lub ośrodku pomocy społecznej właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, a następnie zgłosić się do Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą plac Mickiewicza 8, celem uzgodnienia zakupu, ilości oraz płatności. Wnioski o zakup węgla rozpatrywane są wg kolejności składania.

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PRZEWORSKA

Burmistrz Miasta Przeworska ogłasza zapisy na zakup węgla w preferencyjnej cenie. Osoby uprawnione i zainteresowane zakupem opału na sezon zimowy 2022/2023 proszone są o zgłoszenie się telefonicznie nr 16 648 72 16 lub osobiście do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku w terminie do 20 stycznia 2023 roku.

 


Burmistrz Miasta Przeworska informuje o przystąpieniu Gminy Miejskiej Przeworsk do zakupu tego paliwa stałego do 31 grudnia 2022 roku z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, znajdujących się na terenie miasta Przeworska.

Preferencyjna cena zakupu węgla dla gospodarstw domowych z terenu miasta Przeworska wynosi 1 980 zł / tonę.

W związku z powyższym, mieszkańcy Gminy Miejskiej Przeworsk zainteresowani zakupem preferencyjnym węgla dla gospodarstwa domowego mogą składać  wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.

 

 1. Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP  – jako załącznik do pisma ogólnego skierowanego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przeworsku.

 • tradycyjnie (papierowo) do siedziby MOPS, Krakowska 30, parter budynku, sekretariat pok. nr 6, w godzinach: 700 – 1500.

 1. Po uzyskaniu wymaganego zaświadczenia należy dokonać odpłatności:

PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ

Kasa Przeworska Gospodarka Komunalna, Plac Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk

lub

Kasy w banku PKO BP Oddział w Przeworsku Pl. Mickiewicza z podaniem nr rachunku bankowego nr 82 1020 4391 0000 6502 0226 5122 i tytułu wpłaty: zakup węgla nazwisko imię i  adres osoby uprawnionej do zakupu węgla

PŁATNOŚĆ PRZELEWEM

URZĄD MIASTA PRZEWORSKA

  1. Jagiellońska 10

37-200 Przeworsk

Nr rachunku 82 1020 4391 0000 6502 0226 5122 bank PKO BP

tytuł przelewu: zakup węgla nazwisko imię i  adres osoby uprawnionej do zakupu węgla

 

 1. Po dokonaniu płatności odbiór węgla należy uzgodnić w kasie PGK pl. Mickiewicza 8 z jednego z niżej wymienionych składów:

 • Coalmex Sp. z o.o. Przeworsk ul. Głęboka 15

 • FHU AGAREX Przeworsk ul. Dynowska 16

 • Firma Handlowo-Transportowa Tadeusz Ciupa Przeworsk ul. Armii Krajowej 3A

 • FHU TRANS-GRUNT Przeworsk ul. Lwowska 104

 • Transport Towarowy Robert Pieczko Przeworsk ul. Wojska Polskiego 58

 • GS Samopomoc Chłopska Przeworsk ul. Studziańska 1

 • Usługi Transportowe i Handel Sławomir Stącel Przeworsk ul. Długa 20

 


PIERWSZY ETAP MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZEWORSKU ZAKOŃCZONY

W piątek, 29 kwietnia symbolicznym przecięciem wstęgi Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska, Tomasz Majba Przewodniczący Rady Miasta Przeworska, z-ca burmistrza Wojciech Superson, Prezes PGK sp. z o.o. Krzysztof Ożóg oraz Prezes Inżynieria Rzeszów S.A. Grzegorz Król uroczyście oddali inwestycję.

Podsumowanie: Ostatnie lata były naznaczone dużymi inwestycjami Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Jedną z priorytetowych inwestycji był projekt pn. ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku – Część I – gospodarka ściekowa”.

W maju 2020 r., po otrzymaniu dotacji podpisana została umowa z generalnym wykonawcą, tj. Inżynierią Rzeszów S.A. na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku – część I – gospodarka ściekowa”.

1 stycznia 2021 r., po uzyskaniu prawomocnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, wykonawca rozpoczął realizację prac budowlano-instalacyjnych.

Całkowita wartość projektu to 26 632 550,74 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków europejskich (Projekt „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku” nr POIS.02.03.00-00-0149/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) wynosi 13 825 710,96 zł, a wkład własny w postaci pożyczki z Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 7 785 678,78 zł. W efekcie realizacji projektu, w Przeworsku powstała zmodernizowana i rozbudowana mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków.

Przy wyborze projektu kierowano się pozytywnym wpływem na środowisko naturalne i osiągnięciem standardów w zakresie ochrony środowiska oraz jego ponadlokalnym charakterem obejmującym oddziaływanie nie tylko teren miasta, ale także przyległe gminy. Inwestycja przyczyni się do poprawy wizerunku Przeworska jako miasta rozwojowego i przyjaznego środowisku, podniesie standard życia mieszkańców i stworzy dogodne warunki dla inwestorów.

Przedsięwzięcie polegało na przebudowie i rozbudowie części ściekowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z modernizacją istniejących obiektów i wymianą urządzeń technologicznych. Oczyszczalnia ścieków zaprojektowana została i wykonana jako układ przepływowy z bioreaktorami przepływowymi działającymi w oparciu o metodę osadu czynnego z denitryfikacją wstępną oraz biologicznym usuwaniem fosforu wspomaganym symultanicznym strącaniem za pomocą soli żelaza (PIX).

Przepustowość oczyszczalni zwiększona została do wielkości 51 764 RLM.
Pozwoli to na przyjmowanie większych ładunków, ilości ścieków od mieszkańców i zakładów z terenu aglomeracji Przeworsk. Wydajność hydrauliczna oczyszczalni nie uległa zmianie i wynosi 6000 m3/d – maksymalna dobowa ilość ścieków w okresie opadów oraz roztopów. Realizacja przedsięwzięcia polegała na wykonaniu projektu budowlanego i wykonawczego oraz robót budowlanych, elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych oraz robót technologicznych związanych z montażem nowoczesnych urządzeń.

►Nowe obiekty: budynek kratopiaskowników i płuczek piasku/stacja dozowania pożywek, komora rozdziału ścieków na reaktory biologiczne, komora rozdziału ścieków na osadniki/zbiorcza osadu, osadniki wtórne, pompownia wody technologicznej, biofiltr powietrza złowonnego.

►Obiekty rozbudowane, przebudowane, zmodernizowane: punkt zlewny ścieków dowożonych, pompownia główna, osadniki wstępne – przebudowa oraz adaptacja do funkcji zbiornika retencyjno-uśredniającego z częściowym zachowaniem funkcji osadników wstępnych, komory beztlenowe – przebudowa oraz adaptacja do funkcji komór defosfatacji oraz predenitryfikacji, reaktor biologiczny – przebudowa na dwa niezależne ciągi technologiczne, osadnik wtórny – przebudowa oraz adaptacja do funkcji reaktora biologicznego, pompownia osadu recyrkulowanego, stacja dmuchaw, budynek energetyczny.

►Obiekty wyburzone: budynek krat i piaskownika, piaskownik, zbiornik piasku, komory, rurociągi kolidujące z projektowaną infrastrukturą. W ramach inwestycji wykonany został system do wizualizacji pracy technologicznej SCADA w celu monitorowania i kontroli oczyszczalni ścieków. Wprowadzone nowoczesne rozwiązania techniczne pozwalają zapobiec wszelkim potencjalnym uciążliwościom zapachowym z oczyszczalni ścieków PGK. Ewentualne uciążliwości zapachowe pochodzące z technologii oczyszczania ścieków zostały zminimalizowane poprzez hermetyzację obiektów i zastosowanie biofiltrów.

 


INFORMACJA

         Ze względów bezpieczeństwa, w sytuacji rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistego załatwiania spraw związanych z działalnością naszej Spółki do niezbędnego minimum. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

SEKRETARIAT

tel. +48 16 648 82 36,  fax +48 16 648 73 25,

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA GOSPODARKI ODPADAMI I USŁUG, ul. Głęboka 5

tel. 16 648 79 33

 czynny w godzinach 7:00 – 15:00

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

tel. 16 648 72 89 w. 22, 23, 25

Zwracamy się z prośbą o regulowanie faktur wystawionych przez naszą spółkę, w miarę możliwości, za pomocą przelewów bankowych. Zachęcamy do korzystania z możliwości otrzymywania faktur elektronicznych (eFaktura).

Wszelkie przelewy należności prosimy dokonywać na nasz rachunek bankowy:

75 9096 0004 2010 0086 3836 0001 BS Jarosław

w tytule wpisując nr nabywcy oraz nr faktury, której dotyczy płatność.

W przypadku konieczności osobistego stawienia się w siedzibie Spółki prosimy o stosowanie następujących zasad:

 • w budynku można przebywać tylko i wyłącznie  z zachowaniem obowiązkowego zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo przyłbicy,

 • wchodząc do budynku należy zdezynfekować dłonie,

 • należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy pracownikami i  pozostałymi osobami przebywającymi w budynku i pomieszczeniach biurowych (1,5 metrowy odstęp od innych osób).

 


OGŁOSZENIE

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zawiadamia, iż w związku z zakończeniem prac związanych z modernizacją placu manewrowego na PSZOK-u II-ETAP prowadzonych przez Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Dębicy, polegających na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wznawia przyjmowanie odpadów gromadzonych selektywnie od dnia 1 czerwca 2020 r.

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU MODERNIZACJI PLACU
MANEWROWEGO NA PSZOK-U

W miesiącu maju na terenie bazy PGK Sp. z o.o. na której prowadzony jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych realizowana była inwestycja związana z wykonaniem II – go etapu modernizacji placu magazynowo – manewrowego. W ramach prowadzonych prac zostało zrobione odwodnienie placu, podbudowa oraz położony został asfalt. Część prac została wykonana przez pracowników PGK SP. z o.o. natomiast specjalistyczny zakres robót realizowany był przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. w Dębicy. Nowa nawierzchnia placu w znaczący sposób poprawiła estetykę miejsca, ale przede wszystkim ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo i komfort pracy. Mamy nadzieje, że docenią to również nasi klienci, którzy korzystają z PSZOK-u, dla których od 1 czerwca 2020 r. ponownie otworzy się możliwość oddania odpadów selektywnie zebranych.


INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU

,,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W PRZEWORSKU” 

W dniu 22 maja 2020 r. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podpisała z Inżynierią Rzeszów S.A umowę na Przebudowę i rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w przeworsku – część I – Gospodarka ściekowa. Umowa ta obejmuje Zaprojektowanie i Wykonanie Robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC. Wartość podpisanego kontraktu  25 429 020,00 PLN brutto. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 26 632 550,74 PLN brutto.

Moment podpisania umowy z Wykonawcą– (od lewej) Członek Zarządu Inżynierii Rzeszów S.A.-  Mirosław Ciura,
Prezes Zarządu Inżynierii Rzeszów S.A. – Grzegorz Król, Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o.- Krzysztof Ożóg,

Z-ca Prezesa PGK Sp. z o.o.- Aleksander Przeszłowski.

Cele projektu:

Podstawowym celem jest dostosowanie zarówno przepustowości oczyszczalni do przyjmowania większych ładunków zanieczyszczeń w ściekach, jak i parametrów pracy oczyszczalni do aktualnie obowiązującego prawa. Pozwoli to na podłączenie do ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych większej liczby ludności aglomeracji Przeworsk.

Cele cząstkowe:

obszar środowiskowy

 • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,

 • ograniczenie emisji powietrza złowonnego do atmosfery i zmniejszenie uciążliwości zapachowej obiektu dla najbliższego otoczenia, poprzez zastosowanie biofiltrów do biologicznego oczyszczania powietrza.

 • zmniejszenie do minimum ryzyka możliwości wystąpienia katastrofy ekologicznej, poprzez wydzielenie w miejsce istniejącego jednego ciągu technologicznego dwóch równoległych, które pozwolą na sukcesywne prowadzenie robót i utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni.

 • zmniejszenie do minimum ryzyka przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,

obszar społeczno-gospodarczy

 • możliwość przyjmowania ścieków o większym ładunku zanieczyszczeń, co pozwoli na dalszy rozwój lokalnego przemysłu jak również poprawi jakość życia mieszkańców.

 • rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji.

 • wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych Przeworska,

 • poprawa warunków bytowych mieszkańców

Opis stanu istniejącego:

 • znaczne wyeksploatowanie urządzeń technologicznych, stwarza ryzyko wystąpienia awarii, grożących niedotrzymaniem dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika;

 • powiększający się ładunek zanieczyszczeń w ściekach, zwłaszcza w sezonie przetwórczym lokalnych zakładów przemysłowych, stwarza realne przekroczenia możliwości technologicznych oczyszczalni;

 • przeglądy urządzeń czy czynności serwisowe są utrudnione ze względu na niekorzystny układ technologiczny składający się tylko z jednego ciągu, który uniemożliwia jakiekolwiek przerwy w pracy oczyszczalni;

 • postępująca korozja elementów konstrukcji poszczególnych obiektów, zagraża bezpieczeństwu obsługi oraz stwarza ryzyko wydostania się niebezpiecznych substancji ze zbiorników procesowych;

 • duża uciążliwość zapachowa obiektu dla najbliższego otoczenia;

Planowane efekty:

 • przyjmowanie większych ładunków zanieczyszczeń doprowadzanych wraz ze ściekami do oczyszczalni;

 • przedłużenie żywotności obiektu;

 • zmniejszenie do minimum uciążliwych i nieprzyjemnych zapachów dostających się do otoczenia;

 • teren miasta atrakcyjniejszy dla inwestorów;

 • rozwój lokalnego przemysłu;

 • podłączenie do oczyszczalni większej liczby ludności aglomeracji Przeworsk korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

 • zmniejszenie do minimum możliwości wystąpienia katastrofy ekologicznej;

 • poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze aglomeracji Przeworsk.

 


INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU

,,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W PRZEWORSKU” 

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu o nazwie ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”.

Dotychczas zrealizowano część zadań wchodzących w skład w/w projektu m.in.:

 1. Zakupiono nową Koparko-ładowarkę na potrzeby oczyszczalni ścieków. Koparko-ładowarka jest niezbędna do prowadzenia prawidłowej gospodarki wytworzonymi na oczyszczalni ścieków odpadami, jest ona wykorzystywana do pryzmowania w miejscu składowania odwodnionych na prasie filtracyjnej i poddawanych procesowi stabilizacji osadów, a następnie do ich załadunku na samochody i wywożeniu w celu zagospodarowania.

 1. Zakupiono System monitorowania sieci wodociągowej. Dzięki systemowi monitorowania sieci wodociągowej skraca się do minimum czas reakcji na pojawiające się w sieci awarie, ubytki i nagle zwiększony pobór wody np. z hydrantów.  Szybka interwencja w takim przypadku oznacza, że wypływ wody zostaje szybko zlokalizowany i zlikwidowany, a to przekłada się na realne oszczędności finansowe.

 1. W zakresie zadania głównego projektu czyli wykonania dokumentacji projektowej oraz prac budowlano-instalacyjnych związanych z   ,,Przebudową i rozbudową komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku” wykonano cały szereg działań przygotowawczych niezbędnych do realizacji powyższego zadania. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono firmę która pełnić będzie funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania oraz zapewni odpowiedni poziom obsługi, zarządzania i rozliczania projektu.

Przygotowano i uzgodniono z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  odpowiednią dokumentację przetargową a następnie dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie projektu oraz prac budowlano-instalacyjnych związanych z ,,Przebudową i rozbudową komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”.

W każdym z postępowaniach wpłynęła tylko jedna oferta, która  znacznie przewyższała kwotę, którą PGK Sp. z o.o. mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a wynikającą m.in. z dostępnych środków finansowych jak i umowy o dofinansowanie.. Zamawiający stosownie do art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych był dwukrotnie zmuszony do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

W związku z faktem, że byliśmy w końcowej fazie bieżącej perspektywy finansowej
2014-2020, presja na maksymalne wykorzystanie funduszy, strukturalnych wpłynęła na dynamiczny wzrost cen materiałów i usług budowlanych. Po serii przetargów na inwestycje z unijnym dofinansowaniem rozpoczęła się faza budów. To wszystko przyczyniło się do tego, że brakuje Wykonawców z niezapełnionym portfelem zamówień.

Przeprowadzona analiza finansowa dla wzrostu kosztów projektu uwzględniająca pierwotny zakres rzeczowy wskazała, że wzrost ten spowoduje przekroczenie sektorowego progu obciążeń dochodów gospodarstw domowych i nie jest wykonalny z punktu widzenia uzyskania sfinansowania z pozostałych (poza dotacją) źródeł finansowania. Możliwe jest jednak zrealizowanie przedsięwzięcia o zmienionym zakresie rzeczowym z jednoczesnym wprowadzeniem etapowania projektu..

Po przeprowadzonych przez PGK Sp. z o.o. uzgodnieniach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęto działania zmierzające do uzyskania zgody Instytucji Wdrażającej na zmianę zakresu rzeczowego projektu, wydłużenie terminu jego realizacji przy jednoczesnym wzroście przyznanej kwoty dofinansowania.

Działania te zostały zakończone sukcesem, w dniu 05.05.2020 podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku ”.

Moment podpisania umowy z NFOŚiGW – (od prawej)  Prezes PGK Sp. z o.o. Krzysztof Ożóg,
Z-ca Prezesa PGK Sp. z o.o. Aleksander Przeszłowski

Jednocześnie przygotowano i ogłoszono nowe, trzecie już, postępowanie przetargowe na wykonanie projektu oraz prac budowlano-instalacyjnych związanych z ,,Przebudową i rozbudową komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”.

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, aktualnie trwają prace komisji przetargowej. Planowane rozstrzygnięcie jeszcze w maju br.


INFORMACJA

      Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa. Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19. WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

Koronawirusy towarzyszą człowiekowi od wieków. Uważa się, że są odpowiedzialne za 10–20% wszystkich przeziębień i tzw. „infekcji grypowych”. Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne, które są powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody między innymi w procesie filtracji w filtrach zamkniętych, ciśnieniowych. Takie procesy są stosowane w stacji uzdatniania wody w Przeworskiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o.

      Produkowana przez PGK Sp. z o.o. woda odpowiada najbardziej rygorystycznym polskim i europejskim normom. Spełnia wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

      PGK Sp. z o.o. przy produkcji wody wykorzystuje stabilizowany podchloryn sodu, który służy do unieszkodliwiania różnych wirusów i bakterii mogących wywoływać choroby. Ilość związków chloru w wodzie dostarczanej do mieszkańców wynosi 0,3 g/m3 i jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Takie stężenie związków chloru zwalcza wirusy i bakterie oraz zabezpiecza wodę przed jej ewentualnym skażeniem w sieci. Jednocześnie dawka jest w pełni bezpieczna i praktycznie niewyczuwalna dla człowieka. Ponadto woda naświetlana jest lampami UV co stanowi dodatkową, wzmożoną dezynfekcję wody. Nie ma możliwości, aby wirusy przeniknęły do miejskiej sieci wodociągowej, ponieważ jest ona w pełni szczelna. W sytuacji awarii fragment sieci, na której wystąpiła awaria wyłączany jest z eksploatacji, a przed ponownym uruchomieniem cały odcinek dokładnie płukany i dezynfekowany.

      PGK Sp. z o.o. prowadzi systematyczną kontrolę jakości wody. To, że woda dostarczana mieszkańcom jest w pełni bezpieczny dla zdrowia, potwierdzają również niezależne kontrole Powiatowego Inspektora Sanitarnego.