Start


INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU

,,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMUNALNEJ OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW W PRZEWORSKU” 

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu o nazwie ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”.  Planowane całkowite koszty realizacji inwestycji projektu wynoszą 23 313 858,32 zł brutto zaś wysokość dofinansowania ze środków europejskich stanowi 63,75% kosztów kwalifikowanych projektu tj. 12 119 164,37 zł.

W II i III kwartale 2018 roku zrealizowano część zadań wchodzących w skład w/w projektu m.in.:

 1. Zakupiono nową Koparko-ładowarkę na potrzeby oczyszczalni ścieków za kwotę 315 495,00 zł brutto:

12 kwietnia 2018 roku został ogłoszony przetarg na ,,Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej”, Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca w lipcu br. dostarczył na oczyszczalnie ścieków fabrycznie nową koparko-ładowarkę kołową.

Koparko-ładowarka jest niezbędna do prowadzenia prawidłowej gospodarki wytworzonymi na oczyszczalni ścieków odpadami, będzie ona wykorzystywana do pryzmowania w miejscu składowania odwodnionych na prasie filtracyjnej i poddawanych procesowi stabilizacji osadów, a następnie ich załadunku na samochody i wywiezieniu w celu zagospodarowania.

 1. Zakupiono System monitorowania sieci wodociągowej za kwotę 144 771,00 zł brutto:

17 kwietnia 2018 roku został ogłoszony przetarg na dostawę ,,Sytemu monitorowania sieci wodociągowej”. Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca w sierpniu br. dostarczył i uruchomił system monitorujący sieć wodociągową.

Dzięki systemowi monitorowania sieci wodociągowej skróci się do minimum czas reakcji na pojawiające się w sieci awarie, ubytki i nagle zwiększony pobór wody np. hydrantów.  Szybka interwencja w takim przypadku oznacza, że wypływ wody zostaje szybko zlokalizowany i zlikwidowany, a to przełoży się na realne oszczędności finansowe.

 1. 29 maja 2018 roku ogłoszono przetarg na wykonanie projektu oraz prac budowlano-instalacyjnych związanych z ,,Przebudową i rozbudową komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”:

Do dnia terminu składania ofert tj. 08.08.2018 r została złożona tylko jedna oferta przez firmę Inżynieria Rzeszów S.A. na kwotę 35 878 026,21 zł brutto.  Kwota ta znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stosownie do art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych był zmuszony do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

W związku z faktem, że jesteśmy w końcowej fazie bieżącej perspektywy finansowej
2014-2020, pojawia się presja na maksymalne wykorzystanie funduszy, strukturalnych. Wpływa to na dynamiczny wzrost cen materiałów i usług budowlanych. Po serii przetargów na inwestycje z unijnym dofinansowaniem rozpoczęła się faza budów. To wszystko przyczynia się do tego, że brakuje Wykonawców z niezapełnionym portfelem zamówień.

Po przeprowadzonych przez Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. Krzysztofa Ożoga uzgodnieniach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przetarg zostanie we wrześniu 2018 roku powtórzony.

 


Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni
ścieków w Przeworsku

     W dniu 20 kwietnia 2017 r. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie na realizację projektu nr POIS.02.03.00-00-0149/16 pn. ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”, w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Moment podpisania umowy – (od lewej) Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda, Prezes PGK Sp. z o.o. Krzysztof Ożóg, Z-ca Prezesa PGK Sp. z o.o. Aleksander Przeszłowski

          Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 19 010 453,92 zł netto (23 313 858,32 zł brutto). Wysokość dofinansowania ze środków europejskich (Fundusz Spójności) wynosi 12 119 164,37 zł netto.

    Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z modernizacją istniejących obiektów i urządzeń oczyszczalni w miejscowości Przeworsk. W ramach projektu zostanie także zakupiona koparko-ładowarka dla potrzeb oczyszczalni ścieków oraz system monitorowania sieci wodociągowej.

      Oczyszczalnia ścieków projektowana jest, jako układ przepływowy z bioreaktorami działającymi w oparciu o metodę osadu czynnego w technologii rowu cyrkulacyjnego z denitryfikacją wstępną oraz biologicznym usuwaniem fosforu wspomaganym symultanicznym strącaniem za pomocą soli żelaza (PIX). Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie obiektów istniejących oraz dobudowanie nowych obiektów.  Aby prowadzone prace budowlane nie spowodowały przestoju w pracy oczyszczalni, ani nie wpłynęły, na jakość ścieków oczyszczonych, przebudowa została tak zaplanowana, aby w miejsce istniejącego jednego ciągu technologicznego wydzielić dwa równoległe ciągi pozwalające na sukcesywne prowadzenie robót i utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni. W pierwszej kolejności zostaną wykonane nowe obiekty, a następnie po przeniesieniu procesu oczyszczania na te obiekty rozpoczną się prace modernizacyjne i remontowe istniejących obiektów.

      Dodatkowo w ramach remontu zostanie wykonana wymiana szeregu urządzeń i instalacji, które z upływem lat są już w znacznym stopniu wyeksploatowane. Oczyszczalnia ścieków projektowana jest głównie dla odbioru ścieków z kanalizacji sanitarnej aglomeracji Przeworsk oraz zakładów przemysłowych.  Parametry technologiczne istniejącej oczyszczalni nie są wystarczające dla aglomeracji rozbudowującej sieć kanalizacji sanitarnej oraz rosnących ładunków ścieków przemysłowych, stąd istnieje konieczność jej rozbudowy. W ramach inwestycji planuje się zwiększenie przepustowości „technologicznej” pod względem możliwości przyjęcia ładunku dobowego zanieczyszczeń do 51 764 RLM (obecnie 32 000 RLM ).

     Pod względem hydraulicznym ilość ścieków nie ulegnie zmianom w stosunku do obecnych napływów oraz możliwości hydraulicznych obiektów oczyszczalni. Równocześnie przebudowa ma na celu zwiększenie elastyczności pracy układu oczyszczania biologicznego dzięki przekształceniu obecnej jednej linii w dwa ciągi mogące pracować niezależnie.

     Cel ten będzie realizowany poprzez wypełnienie celów cząstkowych podzielonych według obszarów, które dotyczą:

obszar środowiskowy

 • zmniejszenie do minimum szans przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,
 • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,
 • ograniczenie emisji powietrza złowonnego do atmosfery i zmniejszenie uciążliwości zapachowej obiektu dla najbliższego otoczenia, poprzez zastosowanie biofiltrów do biologicznego oczyszczania powietrza, wyremontowanie i wyposażenie zbiornika magazynowego osadu w instalację dezodoryzacji powietrza złowonnego, oraz dzięki likwidacji poletek osadowych, w miejsce których powstanie wiata na osad odwodniony i po higienizacji,
 • zmniejszenie do minimum możliwości wystąpienia katastrofy ekologicznej, poprzez wydzielenie w miejsce istniejącego jednego ciągu technologicznego dwóch równoległych, które pozwolą na sukcesywne prowadzenie robót i utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni.

obszar społeczno-gospodarczy

 • wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych Przeworska,
 • możliwość przyjmowania ścieków o większym ładunku zanieczyszczeń, co pozwoli na dalszy rozwój lokalnego przemysłu jak również poprawi jakość życia mieszkańców,
 • rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji,
 • poprawa warunków bytowych mieszkańców.

     Oczyszczony ściek odprowadzany do rzeki Mleczki będzie spełniał wymagania określone w  załączniku nr 3 do rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800) i nie spowoduje pogorszenia stanu rzeki.

   Przedmiot przedsięwzięcia realizowany będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj według Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę (żółty FIDIC), zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

Główne powody realizacji przedsięwzięcia:

 • Znaczne wyeksploatowanie urządzeń technologicznych grożące na dłuższą metę awarią i niekontrolowanym przekroczeniem poziomu zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika;
 • Powiększający się znacznie poziom ilości ścieków oraz wielkości ładunków zanieczyszczeń dopływających w ściekach surowych powodujący pracę oczyszczalni na granicy swoich możliwości technologicznych;
 • Niekorzystny układ technologiczny ciągu biologicznego złożonego z jednego układu technologicznego uniemożliwiającego jakiekolwiek czynności serwisowe i przeglądy urządzeń, co skraca ich żywotność oraz znacznie ogranicza możliwości technologiczne obiektu;
 • Postępująca korozja elementów konstrukcji poszczególnych obiektów zagrażająca z czasem bezpieczeństwu obsługi oraz szczelności zbiorników procesowych;
 • Konieczność zapewnienia większej kontroli nad realizowanym procesem oczyszczania ścieków poprzez rozbudowę elementów monitorujących proces oraz układ sterowania i automatyki;
 • Konieczność ograniczenia emisji powietrza złowonnego do atmosfery i zmniejszenie uciążliwości zapachowej obiektu dla najbliższego otoczenia.

Przebudowa, rozbudowa oraz remont mają zasadniczo następujące cele i kierunki:

 • Dokonanie wymiany, zasadniczych urządzeń technologicznych, które spowoduje odnowienie możliwości technologicznych oczyszczalni oraz zapewni perspektywę dłuższego użytkowania obiektu bez znaczących nakładów inwestycyjnych.
 • Zwiększenie możliwości technicznych obiektu, przyjmowania większych ładunków ścieków oraz ilości ścieków w aspekcie rozbudowy sieci kanalizacyjnej dla Aglomeracji, oraz zapotrzebowania przemysłu.
 • Zwiększenie elastyczności układu poprzez przebudowę bloku biologicznego z układu:

– 2 komory beztlenowe;

– 1 reaktor biologiczny;

– 1 osadnik wtórny;

na układ :

– 2 komory beztlenowe;

– 3 reaktory biologiczne;

– 2 osadniki wtórne;

co znacznie polepszy elastyczność prowadzenia procesu, żywotność urządzeń poprzez bezproblemową możliwość ich serwisowania i przeglądów, bezpieczeństwo odbiornika oraz zabezpieczy zakładaną przepustowość obiektu. Pozwoli również na lepsze zarządzanie energią elektryczną zużywaną na potrzeby oczyszczania.

 • Odnowienie elementów budowlano-konstrukcyjnych obiektów konieczne dla przedłużenia ich żywotności w szczególnie agresywnym środowisku pracy.
 • Wyposażenie obiektu w aparaturę kontrolno-pomiarową pozwalającą na bezpieczne prowadzenie procesu w zmiennych warunkach napływów.
 • Hermetyzacja najbardziej uciążliwych odorowo obiektów, ze względu na lokalizację oczyszczalni w rejonie gęstej zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz lokalizacji w jej rejonie terenów rekreacyjnych.

     Obiekty ciągu technologicznego oczyszczalni, które ze wzglądów konstrukcyjnych jak i technologicznych oraz eksploatacyjnych nie spełniają odpowiedniej funkcji, są wyeksploatowane, zostaną wyburzone. Pozostałe obiekty w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach zostaną poddane remontowi i modernizacji. Na oczyszczalni powstaną nowe obiekty związane z przyjętymi rozwiązaniami technologicznymi.

Efekty osiągnięte w wyniku realizacji przedsięwzięcia będą jednocześnie służyć wypełnieniu misji i  osiągnięciu strategicznych i operacyjnych celów rozwoju zawartych w Strategii rozwoju Miasta Przeworsk na lata 2015-2022 r.

Wielkość czcionki
Kontrast