«

»

maj 22 2020

Podpisanie umowy z głównym wykonawcą

W dniu 22 maja 2020 r. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podpisała z Inżynierią Rzeszów S.A umowę na Przebudowę i rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w przeworsku – część I – Gospodarka ściekowa. Umowa ta obejmuje Zaprojektowanie i Wykonanie Robót budowlanych wg standardów Warunków Kontraktowych FIDIC. Wartość podpisanego kontraktu  25 429 020,00 PLN brutto. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego 26 632 550,74 PLN brutto.

Moment podpisania umowy z Wykonawcą– (od lewej) Członek Zarządu Inżynierii Rzeszów S.A.-  Mirosław Ciura,
Prezes Zarządu Inżynierii Rzeszów S.A. – Grzegorz Król, Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o.- Krzysztof Ożóg,

Z-ca Prezesa PGK Sp. z o.o.- Aleksander Przeszłowski.

Cele projektu:

Podstawowym celem jest dostosowanie zarówno przepustowości oczyszczalni do przyjmowania większych ładunków zanieczyszczeń w ściekach, jak i parametrów pracy oczyszczalni do aktualnie obowiązującego prawa. Pozwoli to na podłączenie do ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych większej liczby ludności aglomeracji Przeworsk.

Cele cząstkowe:

obszar środowiskowy

 • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,
 • ograniczenie emisji powietrza złowonnego do atmosfery i zmniejszenie uciążliwości zapachowej obiektu dla najbliższego otoczenia, poprzez zastosowanie biofiltrów do biologicznego oczyszczania powietrza.
 • zmniejszenie do minimum ryzyka możliwości wystąpienia katastrofy ekologicznej, poprzez wydzielenie w miejsce istniejącego jednego ciągu technologicznego dwóch równoległych, które pozwolą na sukcesywne prowadzenie robót i utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni.
 • zmniejszenie do minimum ryzyka przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,

obszar społeczno-gospodarczy

 • możliwość przyjmowania ścieków o większym ładunku zanieczyszczeń, co pozwoli na dalszy rozwój lokalnego przemysłu jak również poprawi jakość życia mieszkańców.
 • rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji.
 • wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych Przeworska,
 • poprawa warunków bytowych mieszkańców

Opis stanu istniejącego:

 • znaczne wyeksploatowanie urządzeń technologicznych, stwarza ryzyko wystąpienia awarii, grożących niedotrzymaniem dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika;
 • powiększający się ładunek zanieczyszczeń w ściekach, zwłaszcza w sezonie przetwórczym lokalnych zakładów przemysłowych, stwarza realne przekroczenia możliwości technologicznych oczyszczalni;
 • przeglądy urządzeń czy czynności serwisowe są utrudnione ze względu na niekorzystny układ technologiczny składający się tylko z jednego ciągu, który uniemożliwia jakiekolwiek przerwy w pracy oczyszczalni;
 • postępująca korozja elementów konstrukcji poszczególnych obiektów, zagraża bezpieczeństwu obsługi oraz stwarza ryzyko wydostania się niebezpiecznych substancji ze zbiorników procesowych;
 • duża uciążliwość zapachowa obiektu dla najbliższego otoczenia;

Planowane efekty:

 • przyjmowanie większych ładunków zanieczyszczeń doprowadzanych wraz ze ściekami do oczyszczalni;
 • przedłużenie żywotności obiektu;
 • zmniejszenie do minimum uciążliwych i nieprzyjemnych zapachów dostających się do otoczenia;
 • teren miasta atrakcyjniejszy dla inwestorów;
 • rozwój lokalnego przemysłu;
 • podłączenie do oczyszczalni większej liczby ludności aglomeracji Przeworsk korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.
 • zmniejszenie do minimum możliwości wystąpienia katastrofy ekologicznej;
 • poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze aglomeracji Przeworsk.