Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://pgk-przeworsk.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2021-01-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
 3. brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści,
 4. nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,
 5. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 6. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 7. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 8. niektóre odnośniki nie posiadają tekstu alternatywnego,
 9. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 10. brak możliwości: pominięcia bloków, wprowadzania danych za pomocą gestów punktowych i aktywowania ruchem, określania prawidłowej wartości, anulowania kliknięcia,

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. na bieżąco analizuje i weryfikuje powyższe niedostosowania w celu ich skutecznej eliminacji.

Wyłączenia

 1. dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Przeworska i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów, nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 3. treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 4. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt.

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Sуӏwеster Bսjа.
Adres poczty elektronicznej: s.buja@pgk-przeworsk.pl Nr telefonu:16 648 82 36 wewnętrzny: 26.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SIEDZIBA GŁÓWNA   pl. Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk

 1. Budynek ma jedno wejście od strony Placu Mickiewicza. Do wejścia prowadzi płaski chodnik na poziomie publicznego chodnika dla pieszych przy głównej ulicy.
 2. W budynku znajduje się dział Obsługi Klienta (w zakresie Wodociągów i Kanalizacji) – na drugim piętrze oraz Kasa – na pierwszym piętrze, ze schodami bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, brak jest toalety dla osoby niepełnosprawnej.
 4. Przed wejściem do budynku zainstalowany jest domofon umożliwiający osobom niepełnosprawnym ruchowo zgłoszenie skorzystania z możliwości indywidualnej obsługi, przy stanowisku na poziomie wejścia.
 5. Przed budynkiem brak jest miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z miejskich miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych usytuowanych w odległości około 70 – 180 m od wejścia do budynku firmy.
 6. Do działu Obsługi Klienta w budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. W budynku brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA GOSPODARKI ODPADAMI I USŁUG oraz PSZOK  ul. Głęboka 5, 37-200 Przeworsk

 1. Na plac Zakładu wjazd od strony ul. Głębokiej, budynek ma jedno wejście dla klientów. Do wejścia prowadzi płaski chodnik.
 2. W budynku znajduje się dział Obsługi Klienta (w zakresie Oczyszczania, Gospodarki Odpadami i Usług z tym związanych). Budynek jest parterowy, wszystkie pomieszczenia na poziomie wejścia.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, brak jest toalety dla osoby niepełnosprawnej.
 4. Przed budynkiem znajduje się oznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do działu Obsługi Klienta w budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 7. W budynku brak jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

STACJA UZDATNIANIA WODY, Rozbórz 655    Rozbórz 655   

 1. W obiekcie nie prowadzi się obsługi klientów.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, ul. Gorliczyńska 31b   37-200 Przeworsk

 1. W obiekcie nie prowadzi się obsługi klientów.