Struktura organizacyjna

Biuro

Biuro

Pokaż strony »

Oczyszczalnia ścieków

Pokaż strony »

Zakład Oczyszczania, Gospodarki Odpadami i Usług

ZOGOiU Specyfiką jego działalności są szeroko rozumiane usługi o charakterze komunalnym, wykonywane na rzecz społeczności Miasta Przeworska i okolicznych Gmin jak również na zlecenie podmiotów indywidualnych. ZOGOiU swoją działalnością obejmuje: wywóz nieczystości stałych wywóz nieczystości płynnych selektywną zbiórkę odpadów prowadzenie PSZOK Powyższe usługi wykonuje na podstawie umów wynikających z przetargów ogłaszanych przez gminy. Posiada w …

Pokaż strony »

Zakład wodociągów i kanalizacji

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowana jest w miejscowości Rozbórz i zasila ona w 100 % w wodę Miasto Przeworsk. Wykorzystuje ujęcie wody podziemnej „Trojany” z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanych na północ od miasta Przeworska w Pradolinie Podkarpackiej (Kotlina Sandomierska) na granicy z Pogórzem Rzeszowskim. Na przestrzeni lat 2012 – 2013 przeprowadzono gruntowną modernizację stacji uzdatniania wody. …

Pokaż strony »