↑ Powrót do Projekt Oczyszczalnia

Wydarzenia

2017-04-20

Podpisanie w  siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0149/16 pn. ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”, w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

2017-05-29

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania p.n. „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku.”

2017-08-02

Podpisanie umowy o świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku” z firmą Iniko Sp. z o.o. Rzeszów.

2018-04-12

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na ,,Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej”. Wykonawca w lipcu 2018r dostarczył na oczyszczalnie ścieków fabrycznie nową koparko-ładowarkę kołową.

2018-04-17

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę ,,Sytemu monitorowania sieci wodociągowej”. Wyłoniony w postepowaniu Wykonawca w sierpniu 2018 dostarczył i uruchomił system monitorujący sieć wodociągową.

2018-05-29

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu oraz prac budowlano-instalacyjnych związanych z ,,Przebudową i rozbudową komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”.

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

2018-09-21

Wszczęcie powtórnie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu oraz prac budowlano-instalacyjnych związanych z ,,Przebudową i rozbudową komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”.

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

2018-12-21

Wykonanie nowej wyceny projektu, dostosowanej do aktualnych cen rynkowych

2019-07-12

Wykonanie nowej wersji PFU zakładającej podział inwestycji na dwa etapy realizacji pozwalające na wykonanie części robót w obecnym budżecie a równocześnie uzyskanie miarodajnego efektu poprawy pracy obiektu i spełnienia warunków stężenia zanieczyszczeń na odpływie ścieków oczyszczonych oraz dokonanie oddzielnej wyceny obu etapów.

2020-02-11

Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie projektu oraz prac budowlano-instalacyjnych związanych z ,,Przebudową i rozbudową komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku – Część I – Gospodarka Ściekowa.”

2020-05-05

Podpisanie Aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.02.03.00-00-0149/16 pn. ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”

2020-05-22

Podpisanie umowy z Inżynierią Rzeszów S.A na Przebudowę i rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w przeworsku – część I – Gospodarka ściekowa.

2020-12-10

Uzyskanie prawomocnej Decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

2020-12-31

Przekazanie dostępu do terenu budowy Generalnemu Wykonawcy

2021-01-01

Rozpoczęcie realizacji prac budowlano-instalacyjnych przez Głównego wykonawcę.

2022-04-14

Dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy, realizowanego w ramach Projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku” nr POIS.02.03.00-00-0149/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”.