O nas

 

biuro_06

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. mieści się przy Pl. Mickiewicza 8, powstała zgodnie z aktem założycielskim z 11 listopada 1997 roku, Rep. A 10636/1997. Założycielem Spółki i jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska w Przeworsku. Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jest Spółką prawa handlowego działającą na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43) i kodeksu handlowego. Spółka ta jest następcą prawnym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przeworsku. Przedmiot działalności określony w rejestrze handlowym obejmuje:

  • produkcję i dostawę wody dla ludności,
  • wywóz i składanie nieczystości stałych,
  • zakup odbiór i utylizację ścieków komunalnych,
  • wywóz i utylizację nieczystości płynnych,
  • wywóz i składanie nieczystości stałych, zakup,
  • dostawa i produkcja energii cieplnej,
  • utrzymanie infrastruktury miejskiej zieleni oraz czystości dróg, chodników i innych miejsc publicznych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Przeworsk a Spółką,
  • roboty konserwacyjno-budowlane, działalność transportowa i pomocnicza,
  • zarządzanie nieodpłatne przez 10 lat majątkiem komunalnym nie będącym własnością Spółki,
  • prowadzenie innej działalności produkcyjno-handlowej i usługowej w tym importowo-eksportowej.
Wielkość czcionki
Kontrast