↑ Powrót do Projekt Oczyszczalnia

Informacja o projekcie

Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków  w Przeworsku – informacja o projekcie

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. realizuje projekt nr POIS.02.03.00-00-0149/16 pn. ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”, w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

W dniu 20 kwietnia 2017. w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd PGK Sp.zo.o. podpisał umowę o dofinansowanie Projektu.

Wartość całego Projektu według umowy o dofinansowanie wynosiła pierwotnie 19 010 453,92 zł netto (23 313 858,32 zł brutto).

Po ogłoszeniu dwóch postępowań przetargowych okazało się, że wysokość kwot oszacowania wartości robót  była  niewystarczająca przy tempie wzrostu poziomu cen rynkowych. Po przeprowadzonych uzgodnieniach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano podział inwestycji na dwa etapy realizacji pozwalające na wykonanie części robót w obecnym budżecie a równocześnie uzyskanie miarodajnego efektu poprawy pracy obiektu i spełnienia warunków stężenia zanieczyszczeń na odpływie ścieków oczyszczonych: Etap I – gospodarka ściekowa oraz Etap II – Cześć osadowa.

W dniu 05.05.2020 podpisano Aneks do umowy o dofinansowanie Projektu „Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku ”

Całkowita wartość Projektu 26 632 550,74 zł brutto, z czego wartość dofinansowania ze środków europejskich wynosi 13 825 710,96 zł, a wkład własny w postaci:

 • pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  7 785 678,78 zł.
 • środków własnych 93 480 zł brutto

Przedmiot projektu:

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z modernizacją istniejących obiektów i urządzeń oczyszczalni.

Zakres Projektu obejmuje:

 1. Przygotowanie projektu obejmujące: wykonanie projektu, analizę emisji zanieczyszczeń CO2, opracowanie PFU, dokumentację techniczną i studium wykonalności,
 2. Rozbudowa i przebudowa komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Przeworsku – roboty budowlano-inwestycyjne,
 3. Zakup sprzętu i wyposażenia, w tym: wyposażenie oczyszczalni, zakup środka trwałego jakim jest koparko-ładowarka, zakup systemu monitowania sieci wodociągowej,
 4. Zarządzanie projektem w tym: zatrudnienie inżyniera kontraktu, nadzoru autorskiego, firmy zewnętrznej, zatrudnienie pracowników JRP i MAO,
 5. Działania informacyjno-promocyjne,

Cele projektu:

Podstawowym celem jest dostosowanie przepustowości oczyszczalni do przyjmowania większych ładunków zanieczyszczeń w ściekach, co umożliwi podłączenie do ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych większej liczby ludności aglomeracji Przeworsk.

Cele cząstkowe:

obszar środowiskowy

 • zmniejszenie do minimum szans przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,
 • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG.

obszar społeczno-gospodarczy

 • wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych Przeworska,
 • możliwość przyjmowania ścieków o większym ładunku zanieczyszczeń, co pozwoli na dalszy rozwój lokalnego przemysłu jak również poprawi jakość życia mieszkańców.
 • rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji.
 • poprawa warunków bytowych mieszkańców

Opis stanu istniejącego:

 • znaczne wyeksploatowanie urządzeń technologicznych, stwarza ryzyko wystąpienia awarii, grożących niedotrzymaniem dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika;
 • powiększający się ładunek zanieczyszczeń w ściekach, zwłaszcza w sezonie przetwórczym lokalnych zakładów przemysłowych, stwarza realne przekroczenia możliwości technologicznych oczyszczalni;
 • przeglądy urządzeń czy czynności serwisowe są utrudnione ze względu na niekorzystny układ technologiczny składający się tylko z jednego ciągu, który uniemożliwia jakiekolwiek przerwy w pracy oczyszczalni;
 • postępująca korozja elementów konstrukcji poszczególnych obiektów, zagraża bezpieczeństwu obsługi oraz stwarza ryzyko wydostania się niebezpiecznych substancji ze zbiorników procesowych;

Planowane efekty:

 • zmniejszenie do minimum możliwości wystąpienia katastrofy ekologicznej;
 • przyjmowanie większych ładunków zanieczyszczeń doprowadzanych wraz ze ściekami do oczyszczalni;
 • przedłużenie żywotności obiektu;
 • teren miasta atrakcyjniejszy dla inwestorów;
 • rozwój lokalnego przemysłu;
 • podłączenie do oczyszczalni większej liczby ludności aglomeracji Przeworsk korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.
 • poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze aglomeracji Przeworsk.