↑ Powrót do Struktura organizacyjna

Zakład wodociągów i kanalizacji

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowana jest w miejscowości Rozbórz i zasila ona w 100 % w wodę Miasto Przeworsk. Wykorzystuje ujęcie wody podziemnej „Trojany” z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanych na północ od miasta Przeworska w Pradolinie Podkarpackiej (Kotlina Sandomierska) na granicy z Pogórzem Rzeszowskim.

Na przestrzeni lat 2012 – 2013 przeprowadzono gruntowną modernizację stacji uzdatniania wody. Koszty modernizacji pokryła Gmina Miejska Przeworsk przy częściowym dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zastosowano technologię uzdatniania wody firmy P.T.H.U. HYDRO-MARKO Maria Pluta z Jarocina w oparciu o klasyczny dwustopniowy proces filtracji na czterech filtrach I° typ KF-2300/6 oraz na czterech filtrach II° typ KF-2300/6 ze złożem katalitycznym.

Rozbudowywany (modernizowany) układ technologiczny uzdatniania wody składa się z:

 • studni głębinowych (7 szt.)
 • żelbetowego zbiornika wody surowej V =150 m3,
 • układu napowietrzania – dwie turbiny napowietrzające AQUA JET AF 40 T3 zamontowane wewnątrz zbiornika wody surowej dla natlenienia i usunięcia gazów zawartych w wodzie
 • układu pomp pośrednich podających wodę na filtry – Q = 144 m3/h,
 • układu filtracji I° – czterech projektowanych filtrów ciśnieniowych Ø 2300 mm pospiesznych ze złożem mineralnym do usuwania żelaza i redukcji amoniaku typ KF-2300/6
 • układu filtracji II° – czterech filtrów ciśnieniowych Ø 2300 mm pospiesznych ze złożem katalitycznym do usuwania manganu typ KF-2300/6,
 • układu dozowania roztworu podchlorynu sodu (alternatywnie nadmanganianu potasu) przed filtrami I° i II° – aktywacja złoża w czasie pracy serwisowej filtrów,
 • pompy płucznej – podającej wodę do płukania wstecznego filtrów Q=229 m3/h,
 • dwóch istniejących zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej V=2×150 m3,
 • układu dezynfekcji wody (podchloryn sodu), dozowanie przed zbiornikami wody uzdatnionej,
 • zestawu pomp sieciowych podających wodę do sieci wodociągowej Q = 216 m3/h przy H =62 m,
 • lampy UV do dezynfekcji ciągłej,
 • zaworu przeciwuderzeniowego
 • ciśnieniowego naczynia przeponowego
 • odstojnika wód popłucznych V =30 m3
 • dwóch istniejących zbiorników wyrównawczych na sieci wodociągowej V = 2 x 500 m3, zlokalizowanych poza terenem stacji w Aleksandrowie.

Praca urządzeń SUW jest całkowicie zautomatyzowana. Technologią i procesami uzdatniania wody steruje system komputerowy, nadzorowany przez personel techniczny Przeworskiej Gospodarki Komunalnej.