«

»

kwi 21 2017

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W dniu 20 kwietnia 2017 r. Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie na realizację projektu nr POIS.02.03.00-00-0149/16 pn. ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”, w ramach Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, dla II osi priorytetowej: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 19 010 453,92 zł netto (23 313 858,32 zł brutto). Wysokość dofinansowania ze środków europejskich (Fundusz Spójności) wynosi 12 119 164,37 zł.

Przedmiot projektu:

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z modernizacją istniejących obiektów i urządzeń oczyszczalni. W ramach przedsięwzięcia zostanie również zakupiona koparko-ładowarka dla potrzeb oczyszczalni ścieków oraz system monitorowania sieci wodociągowej.

Cele projektu:

Podstawowym celem jest dostosowanie zarówno przepustowości oczyszczalni do przyjmowania większych ładunków zanieczyszczeń w ściekach, jak i parametrów pracy oczyszczalni do aktualnie obowiązującego prawa. Pozwoli to na podłączenie do ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych większej liczby ludności aglomeracji Przeworsk.

Cele cząstkowe:

obszar środowiskowy

 • zmniejszenie do minimum szans przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby, oraz dotrzymywanie bezpiecznych wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym,
 • dostosowanie gospodarki ściekowej aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG,
 • ograniczenie emisji powietrza złowonnego do atmosfery i zmniejszenie uciążliwości zapachowej obiektu dla najbliższego otoczenia, poprzez zastosowanie biofiltrów do biologicznego oczyszczania powietrza, wyremontowanie i wyposażenie zbiornika magazynowego osadu w instalację dezodoryzacji powietrza złowonnego, oraz dzięki likwidacji poletek osadowych, w miejsce których powstanie wiata na osad odwodniony i po higienizacji,
 • zmniejszenie do minimum możliwości wystąpienia katastrofy ekologicznej, poprzez wydzielenie w miejsce istniejącego jednego ciągu technologicznego dwóch równoległych, które pozwolą na sukcesywne prowadzenie robót i utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni.

obszar społeczno-gospodarczy

 • wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych Przeworska,
 • możliwość przyjmowania ścieków o większym ładunku zanieczyszczeń, co pozwoli na dalszy rozwój lokalnego przemysłu jak również poprawi jakość życia mieszkańców.
 • rozwój turystyki i agroturystyki na obszarze aglomeracji.
 • poprawa warunków bytowych mieszkańców

Opis stanu istniejącego:

 • znaczne wyeksploatowanie urządzeń technologicznych, stwarza ryzyko wystąpienia awarii, grożących niedotrzymaniem dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika;
 • powiększający się ładunek zanieczyszczeń w ściekach, zwłaszcza w sezonie przetwórczym lokalnych zakładów przemysłowych, stwarza realne przekroczenia możliwości technologicznych oczyszczalni;
 • przeglądy urządzeń czy czynności serwisowe są utrudnione ze względu na niekorzystny układ technologiczny składający się tylko z jednego ciągu, który uniemożliwia jakiekolwiek przerwy w pracy oczyszczalni;
 • postępująca korozja elementów konstrukcji poszczególnych obiektów, zagraża bezpieczeństwu obsługi oraz stwarza ryzyko wydostania się niebezpiecznych substancji ze zbiorników procesowych;
 • duża uciążliwość zapachowa obiektu dla najbliższego otoczenia;

Planowane efekty:

 • zmniejszenie do minimum możliwości wystąpienia katastrofy ekologicznej;
 • przyjmowanie większych ładunków zanieczyszczeń doprowadzanych wraz ze ściekami do oczyszczalni;
 • przedłużenie żywotności obiektu;
 • zmniejszenie do minimum uciążliwych i nieprzyjemnych zapachów dostających się do otoczenia;
 • teren miasta atrakcyjniejszy dla inwestorów;
 • rozwój lokalnego przemysłu;
 • podłączenie do oczyszczalni większej liczby ludności aglomeracji Przeworsk korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych.
 • poprawę stanu środowiska naturalnego na obszarze aglomeracji Przeworsk.

Okres realizacji:

Od 2015 r. do 2020 r