«

»

wrz 19 2018

Informacja z realizacji projektu

Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji projektu o nazwie ,,Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”.  Planowane całkowite koszty realizacji inwestycji projektu wynoszą 23 313 858,32 zł brutto zaś wysokość dofinansowania ze środków europejskich stanowi 63,75% kosztów kwalifikowanych projektu tj. 12 119 164,37 zł.

W II i III kwartale 2018 roku zrealizowano część zadań wchodzących w skład w/w projektu m.in.:

  1. Zakupiono nową Koparko-ładowarkę na potrzeby oczyszczalni ścieków za kwotę 315 495,00 zł brutto:
    12 kwietnia 2018 roku został ogłoszony przetarg na ,,Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej”, Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca w lipcu br. dostarczył na oczyszczalnie ścieków fabrycznie nową koparko-ładowarkę kołową.Koparko-ładowarka jest niezbędna do prowadzenia prawidłowej gospodarki wytworzonymi na oczyszczalni ścieków odpadami, będzie ona wykorzystywana do pryzmowania w miejscu składowania odwodnionych na prasie filtracyjnej i poddawanych procesowi stabilizacji osadów, a następnie ich załadunku na samochody i wywiezieniu w celu zagospodarowania.
  1. Zakupiono System monitorowania sieci wodociągowej za kwotę 144 771,00 zł brutto:
    17 kwietnia 2018 roku został ogłoszony przetarg na dostawę ,,Sytemu monitorowania sieci wodociągowej”. Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca w sierpniu br. dostarczył i uruchomił system monitorujący sieć wodociągową.Dzięki systemowi monitorowania sieci wodociągowej skróci się do minimum czas reakcji na pojawiające się w sieci awarie, ubytki i nagle zwiększony pobór wody np. hydrantów.  Szybka interwencja w takim przypadku oznacza, że wypływ wody zostaje szybko zlokalizowany i zlikwidowany, a to przełoży się na realne oszczędności finansowe.
  1. 29 maja 2018 roku ogłoszono  przetarg na wykonanie projektu oraz prac budowlano-instalacyjnych  związanych z   ,,Przebudową i rozbudową komunalnej oczyszczalni ścieków w Przeworsku”:Do dnia terminu składania ofert tj. 08.08.2018 r została złożona  tylko jedna oferta przez firmę Inżynieria Rzeszów S.A. na kwotę 35 878 026,21 zł brutto.  Kwota ta znacznie przewyższała kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stosownie do art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych był zmuszony do unieważnienia postepowania  o udzielenie zamówienia.W związku z faktem, że jesteśmy w końcowej fazie bieżącej perspektywy finansowej 2014-2020, pojawia się presja na maksymalne wykorzystanie funduszy, strukturalnych. Wpływa to na dynamiczny wzrost cen materiałów i usług budowlanych. Po serii przetargów na inwestycje z unijnym dofinansowaniem rozpoczęła się faza budów. To wszystko przyczynia się do tego, że brakuje Wykonawców z niezapełnionym portfelem zamówień.

    Po przeprowadzonych przez Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. Krzysztofa Ożoga uzgodnieniach z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  przetarg zostanie  we wrześniu 2018 roku powtórzony.